Hoppa till innehållet

Delta i Investerare Sydost

Genom en förfrågan från dig eller rekommendation finns möjlighet att antas och stå med på Investerare Sydosts inbjudningslista. Då får du inbjudnings- och informationsmail till träffar och om bolag som söker kapital och kompetens. Du får också tillgång till GUST, matchningsverktyget på webben. Kontakta Mats Ohlsson för att komma med på inbjudningslistan till nätverket.

Står du uppsatt på vår inbjudningslista ser vi gärna att man också ekonomiskt stöttar Investerare Sydost med en årlig insats. För att kunna stötta bolag inför investerare-träffar, arrangera möten samt administrera nätverket och inbjudningar mm behövs finansiering. Är du stödjande medlem är aktiviteterna också avgiftsfria eller med reducerat pris. Annars betalar man fullt pris för aktiviteten.

Avgift per år

Privat person: 2 000 kr exklusive moms
Juridisk person/små investeringsbolag: 2 500 kr exklusive moms
Investmentbolag: 5 000 kr exklusive moms (möjligt att vara tre kontaktpersoner)

Intresseanmälan skickar du till mats.olsson@kalmarsciencepark.se

Investerare Sydost har etiska riktlinjer som du ställer upp på och dessa kan du läsa om nedan. Vi ser att en investerare i Investerare Sydost har ett gediget intresse för att bidra till att utveckla företag och har möjlighet att investera återkommande när man hittar ett bolag som passar. En investering leder ibland till följdinvesteringar och för att kunna vara med utan att spädas ut alltför mycket krävs ett större kapital. Det finns inga krav att investera. Vi ser gärna att man bidrar med kontaktnät och kompetens. Vi vill också att du beskriver vilka kompetens och intresseområden du har för att öka matchningsmöjligheterna.

Etiska riktlinjer för ”affärs- och kompetensänglar” Investerare Sydost

Investerare Sydost är ett nätverk vars syfte är att föra samman entreprenörer som söker kapital (”kapitalsökande projekt”) och/eller kompetenser med privata investerare/ kompetensresurser. I dessa etiska riktlinjer används begreppet ”medlem” som benämning för den som ansluter sig till Investerare Sydost. Riktlinjerna ska fungera som vägledning och gör inte anspråk på att vara uttömmande eller ge svar på alla frågor/situationer som kan uppstå.

 

1. Medlem förväntas ha ett långsiktigt synsätt på sitt värdeskapande i sina respektive företagsengagemang, och skall sträva efter ett förhållningssätt till entreprenörer, anställda, andra investerare och andra som kommer i beröring med medlemmens verksamhet, som präglas av ömsesidig respekt och professionalism.

2. Det ankommer på medlem att utöva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och ärligt sätt, och alltid i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning. Medlemmen får inte medverka i eller på annat sätt främja handlingar eller underlåtenheter som skulle kunna vara skadliga för omvärldens bild av Investerare Sydost och dess medlemmar samt av andra ”affärsänglar”, kompetensresurser, ”affärsängelnätverk” och deras respektive intressen.

3. Varje medlem skall dels tillämpa dessa riktlinjer, dels verka för, och upprätthålla, egna etiska normer. Medlemmen skall vara särskilt aktsam när det gäller deltagande i kapital- och kompetenssökande projekt som kan antas vara oförenliga med god sed på ”venture capital-marknaden” enligt ett allmänt vedertaget synsätt. I förekommande fall åvilar det medlemmen att söka rådgivning från Investerare Sydosts ansvariga om ett visst kapital/kompetenssökande projekt är lämpligt att delta i.

4. Medlemmens verksamhet skall vara lagligen finansierad. Medlemmen får inte delta i verksamhet som kan antas vara olaglig, exempelvis med hänvisning till ”penningtvätt” eller skattebrottslighet.

5. Medlem har tystnadsplikt i förhållande till alla konfidentiella upplysningar om såväl andra medlemmar som kapital- eller kompetenssökande projekt som medlem fått kännedom om – såvida medlem inte uttryckligen erhållit medgivande att avslöja sådan information. Medlemmen får inte heller missbruka upplysningar som utväxlats mellan Investerare Sydost och/eller mellan medlemmar.

6. Om en eller flera medlemmar deltar i en investerings- eller kompetenssyndikering i ett nytt eller existerande företagsengagemang, som presenterats via Investerare Sydost anordnat arrangemang, bör deltagande medlemmar utan begränsningar delge varandra all väsentlig information som de känner till om det föreslagna företagsengagemanget. Upplysningsplikten omfattar också information om eventuella mellanhavanden och förbindelser mellan en del av investerarna och det föreslagna företagsengagemanget eller centrala personer i dessa. Medlem får inte heller otillbörligt använda sådana upplysningar för att på ett oskäligt sätt främja sig själv eller annan.

7. Ingen medlem får, vare sig direkt eller indirekt, baktala eller orättvist kritisera någon annan medlem eller kapital/kompetenssökande projekt.

8. Medlem förväntas att, på uppmaning av Investerare Sydost, rapportera övergripande information om investeringar och ”exits” etc som har ägt rum inom ramen för medlemmens och Investerare Sydost verksamhet. Investerare Sydost skall äga rätt att vidarebefordra information för nätverket till Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) som sammanställer generellt informationsmaterial och statistik som kommer alla medlemmar till del. Medlemsinrapporterade data framställs i allt material endast i anonymiserad form och inga medlemsuppgifter lämnas ut utan medlems medgivande.

9. Medlem skall respektera Investerare Sydost etiska riktlinjer. I det fall en medlem överträder dessa etiska riktlinjer kan Investerare Sydost styrelse besluta om uteslutning av medlemmen Investerare Sydost.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.